สารบัญ

Krit Intem

Abstract


                             สารบัญ                                                                                                                  หน้า

การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องการแสดงผลของกรรม

และการตกทอดกรรมสู่ทายาท

          สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ และคณะ ..…….….........................๑       ความเชื่อและคติธรรมที่ปรากฏในประเพณีปีใหม่

สงกรานต์ล้านนา

พระอนุสรณ์  กิตฺติวณฺโณและคณะ ………..………….๑๔

การจัดการองค์กรสงฆ์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

          พระราชธรรมสารสุธี และคณะ ………....................๓๐

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดแพร่

          ฉวีวรรรณ สุวรรณาภา และคณะ……….………………๔๘

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ

ไปสู่การเป็นครูภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น

ชุมชนวัดจอมสวรรค์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

          มนัส  จันทร์พวง และคณะ .………….....................๗๔

 

 

                          สารบัญ (ต่อ)                                                                                                                  หน้า

 

ปะกำช้าง : ความเชื่อในพลังศักดิ์สิทธิ์

ของกลุ่มชาวไทยกูย ในจังหวัดสุรินทร์

          ยโสธารา ศิริภาประภากรและคณะ……………….........๙๑การจัดการศึกษาขององค์กรพุทธศาสนา

เพื่อเสริมสร้างสันติภาพ

          พระสุชาติ ปริปญฺโญ และคณะ.…………….….............๑๐๔

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะแบบสุขภาวะ

ของชมชนบ้านทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง

จังหวัดแพร่

ภูพาน  แก้วอัคฮาดและคณะ…………..……….…........๑๒๒

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Journal of Graduate Review MCU Phrae Campus

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phrae Campus
111 Moo.5 Bannongha Maekummee Sub-District
Muang District, Phrae Province, Thailand 54000
Tel. +66-5464-6273, Fax. +66-5464-6585
Email:fm100mcuphrae@gmail.com

http://www.phrae.mcu.ac.th/2017/journal