การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมสู่สังคมไทย

แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี

Abstract


Social conditions Thailand today Now in its focus on developing the industrial, economic, political, social and cultural. Environmental issues and the family environment of the family as a single family for Thailand. The problem with children and youth. All parties must work together to amend the principles and procedures which conform to the lifestyle of Thailand. Current moral decline of the people Violence occurs Bring drug problems and criminal action. And sexual violence Deteriorating daily Which Thailand is a Buddhist country, but statistics are killing each other to the death of up to No. 2 in the world by the World Dental criminal troubleshooting. Part comes from alcohol. Thus, it is evident that the moral degradation of society is one of Thailand's many parties together to solve problems and develop guidelines to promote ethical sharp Thailand.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี
เมืองอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 ประเทศไทย
โทร + 66-5464-6273, แฟกซ์+ 66-5464-6585
อีเมล: phdbsn11@gmail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP