การพัฒนาทักษะการพูดออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ปัญญา สุนันตา, พระครูโกวิท อรรถวาที,ดร.

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการฝึกพูดออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เรื่องสั้น สำหรับนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทักษะการฝึกพูดออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เรื่องสั้น สำหรับนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โดยการวิจัยเป็นแบบ One Group Pre-test  Post-test  Design โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  จำนวน  ๒๗  รูป/คน และหาขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ จำนวน ๑๕ รูป/คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การตีความตามวัตถุประสงค์

          The purpose of this research, to study the result of English Verbal Practice by Short Story for Students of Teaching English, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phrae Campus and to suggestions the English trainer in develop the English skill by Short Story for Students of Teaching English, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phrae Campus. The research was using One Group Pre-test Post-test Design and the members of students in Teaching English have 27 persons and using members for example 15, by selected example by Purposive Sampling. And statistics of this research using percentage, mean, standard deviation and descriptive data analyzed.


Keywords


การพัฒนาทักษะ; การพูดภาษาอังกฤษ; Skill development; English speaking

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี
เมืองอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 ประเทศไทย
โทร + 66-5464-6273, แฟกซ์+ 66-5464-6585
อีเมล: phdbsn11@gmail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP