สันติสุขทุกลมหายใจ (PEACE IS EVERY BREATH)

Phra Sakdithat Sangtong (Sangtong), Poonchai Pantiya

Abstract


“Peace is Every Breath” is a kind, delicate and profound of writing by Thich Nhat Hanh Summarize the Noble Eightfold path and the Four Noble Truths to explain easy to understand, reach and lead to develop the Buddhist way of life in a fruitful way by the Threefold training; Sila; Samadhi; Pāññā to support base with mindfulness to mixed with the daily life From waking up, working, eating, dating, communicating, and the end of life according to the teachings of the Buddhist Mahayana Zen. It's a short read, but it's packed with deep insights. The language of writing expresses a deep impression on the reader, and those words can inspire many people to change their behavior internally and externally full of 3 ways are; Mano-Davāra: mind; Vaci-Davāra and Kāya-Davāra.  Especially young people around the world who seek the answer of life. In addition to this book is full of profound characters. It is also complete The "brush painting" is a meaningful way to live up to 12 pictures, the magic spell 52 chapters which is the highlight of this book. That reminds us to come back to consciousness mind is charitable when doing activities or in various activities in daily life. These spells are a great tool to lead the mind to the right mindset.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี
เมืองอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 ประเทศไทย
โทร + 66-5464-6273, แฟกซ์+ 66-5464-6585
อีเมล: phdbsn11@gmail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP