ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กับการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ (RELATIONSHIP BETWEEN STRATEGIC MANAGEMENT WITH ADMINISTRATION BUDGET RESULT BASED MANAGEMENT.....)

Jannikorn Bongkaew, Boonchuay Sirikase

Abstract


 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กับการบริหารผลการบริหารงานตามงบประมาณในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภพจังหวัดลำพูน 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้า ของกลุ่มงบประมาณโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวจังหวัดลำพูน 1. จำนวน 428 คนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม 5 แบบ แบบสอบถามมีค่าความถูกต้องทั้งหมด 0.976 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กับการบริหารผลการบริหารงานตามงบประมาณในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวจังหวัดลำพูนมีความสัมพันธ์ในระดับมากและมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01


Keywords


strategic management, administration budget result based management.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทร : 054-646585
อีเมล: jgsr.phrae@gmail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP