มิติการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายแดนต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว สถานการณ์ แนวโน้ม มาตรการและผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (DIMENSIONS OF SOCIAL AND ECONOMIC........)

Buddhinan Boonruang, Yaovares Tangjoung

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว และผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการศึกษาวิจัยการวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวในพื้นที่บริเวณชุมชนชายแดน เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวในพื้นที่บริเวณชุมชนชายแดนและ เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจจากการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวในพื้นที่บริเวณชุมชนชายแดน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ๑) แรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวที่ ๒) นายหน้าที่ทำหน้าที่ติดต่อและรับจ้าง ๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ ๔)ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนชายแดนบ้านโคก จำนวน ๒๗๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณาผลการศึกษาพบว่า

๑. สถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว พบว่า เป็นการเคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานแบบไม่ประจำ โดยแรงงานดังกล่าวเข้ามาจะมีฝีมือช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน รับจ้างทำงานตามบริเวณพื้นที่ อาจจะพูดภาษาไทยได้ส่วนใหญ่จะพูดภาษาถิ่น ข้ามาพักบ้านนายจ้าง โดยอาศัยอยู่กันหลายคน มีอาหารเพียงพอต่อความต้องการ มีนายจ้างเป็นคนจัดหามาให้ มีลักษณะการจ้างงานตกลงด้วยวาจา ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพจากการทำงาน ปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็นส่วนใหญ่

๒. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว สามารถแยกออกเป็น ๒ ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยผลักดันจากประเทศต้น และปัจจัยดึงดูดจากประเทศไทย

๓. ผลกระทบจากแรงงานข้ามชาติ พบว่าปัญหาและผลกระทบของแรงงานสัญชาติลาว ด้านการดูแลไม่ทั่วถึงของภาครัฐ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและ ด้านอาชญากรรมและยาเสพติด ด้านวัฒนธรรม

Abstract

Migration of Lao migrants and impact on The Socio-Economic In area Ban Khok Uttaradit. Mixed Methodology Research aims to study the situation of migration of Lao migrants in border areas. To study the factors affecting the movement of migrant workers in Lao PDR in border areas and to study the impact on social status. Migration of migrant workers in Lao border areas The samples used in this study were divided into ๔ groups: ๑) Lao migrants ๒) Contact and contract agents ๓) Government officials and agencies related to migrant workers in the area ๔) People living in Ban Khok border community area were ๒๗๘ persons. The instruments used in the study were questionnaires and interviews. Statistics used in data analysis include: Descriptive statistics. The study indicated that

๑. Situation of migration of migrant workers in Lao People's Republic The workers will be skilled craftsmen such as carpentry workers working in the area. Most of them speak Thai. I stayed at the employer's house. By living many people. Have enough food for your needs. An employer is a supplier. Has a verbal nature of employment. Most of them have health problems from work. Most body aches.

๒. Factors affecting migration decision of Lao migrants It can be divided into two factors : the driving force from the country. And attracting factors from Thailand.

๓. Impact of migrant workers The problem and impact of Lao workers. The government does not care. Security The economic and Crime and drug addiction

 

 


Keywords


แรงงานข้ามชาติ,ผลกระทบ,การเคลื่อนย้ายแรงงาน "migrants, impact, labor mobility"

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทร : 054-646585
อีเมล: jgsr.phrae@gmail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP