ประสิทธิผลการให้บริการตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครเชียงราย (THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC SERVICE ACCORDING TO INTEGRITY AND TRANSPARENCY POLICY OF CHIANG RAI CITY MUNICIPALITY)

Phra Suppaya Setha

Abstract


บทคัดย่อ

         บทความนี้การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาประสิทธิผลการให้บริการตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครเชียงราย และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการให้บริการตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรของเทศบาลนครเชียงราย และประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย รวมจำนวน ๒๙๐ คน

         เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม จำนวน ๒ ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ Chi-Square

         ผลการศึกษาพบว่า

      ๑. ประสิทธิผลการให้บริการตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครเชียงรายตามความคิดเห็นของบุคลากรของเทศบาลนครเชียงรายและประธานชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

      ๒. ข้อเสนอแนะการให้บริการตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครเชียงราย มีดังนี้ เทศบาลนครเชียงรายควรบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ ควรมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ ควรปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ ยึดหลักการให้บริการประชาชนด้วยรวดเร็ว ยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน สร้างประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ

         ๓. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การให้บริการของเทศบาลนครเชียงราย หากให้บริการด้วยความโปร่งใส ความพรอมที่จะรับผิดชอบ ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ประสิทธิผลของการให้บริการตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลนครเชียงรายก็จะมีมาก อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

Abstract                           

The purposes of this study were to study the effectiveness of public service according to integrity and transparency policy of Chiang Rai City Municipality, Chiang Rai Province and to study guidelines for public service according to integrity and transparency policy of Chiang Rai City Municipality, Chiang Rai Province. Data were collected from 290 samples through the questionnaires and analysis by using the descriptive statistics: frequency, percentage, mean (), standard deviation (S.D.), and Chi-Square.

         The results found as follow:

          1. The effectiveness’s public service according to integrity and transparency policy of Chiang Rai City Municipality, Chiang Rai Province in overall were at high level.

          2. Guidelines for public service according to integrity and transparency policy of Chiang Rai City Municipality, Chiang Rai Province are the Chiang Rai City Municipality should operate the projects and activities according to good governance, rules and regulation of integrity and transparency policy and should disclosure the organization’s information to public. Furthermore, the organization should give opportunity for public participation in operation monitoring and the staff should be service skills for serving the public.

           3. The results of a hypothesis testing were found that transparency, responsibility, fraud, organization culture and moral behaviors were significantly related to the effectiveness of public service according to integrity and transparency policy of Chiang Rai City Municipality, Chiang Rai Province at the .05 level.


Keywords


ประสิทธิผลการให้บริการ, คุณธรรม, ความโปร่งใส, เทศบาลนครเชียงราย (The Effectiveness of Public Service, Integrity, Transparency Policy, Chiang Rai City Municipality)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทร : 054-646585
อีเมล: jgsr.phrae@gmail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP