โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"นักจัดการงานวิจัย"

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"นักจัดการงานวิจัย"  โดยเป้าหมยเพื่อให้ผู้บริหารงานวิจัยและผู้ประสานงานวิจัยของแต่ละวิทยาเขตมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย และเพื่อพัฒนาให้การบริหารจัดการงานวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดขึ้น ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ในวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้