การศึกษาปุพเพกตปุญญตาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

ปุณภัท ธนาเดชกุลโชติ

Abstract


บทคัดย่อ

           วิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาปุพเพกตปุญญตาในคัมภีร์พระพุทธศาสนานี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ
๑)  เพื่อศึกษาปุพเพกตปุญญตาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับปุพเพกตปุญญตา
๓) เพื่อวิเคราะห์ปุพเพกตปุญญตาในทัศนะของนักวิชาการพระพุทธศาสนาในสังคมไทย

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้มีบุญที่ได้กระทำไว้ในปางก่อน
เป็นมงคลข้อที่ ๕ ในจำนวนมงคล ๓๘ ข้อซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมไทย พระสิริมังคลาจารย์ชาวล้านนาไทยรวบรวมคำอธิบายมงคลแต่งคัมภีร์มังคลัตถทีปนีเผยแผ่ผ่านมา ๗๐๐ กว่าปี เป็นที่ยอมรับในสังคมพุทธไทยใช้เป็นตำราเรียนภาษาบาลีของพระภิกษุสามเณร พระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลาย เป็นบุคคลที่ได้กระทำบุญไว้ในปางก่อน บุญที่กระทำไว้นั้น ส่งผลให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ส่งผลให้พระสาวกได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล มีประวัติบันทึกอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับปุพเพกตปุญญตา คือจักร ๕ เป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรง เป็นปัจจัยของกันและกัน (๑) ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในประเทศอันสมควร (๒) สัปปุริสูปัสสยะ คบสัตบุรุษ (๓) อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบทำให้เกิดปุพเพกตปุญญตาหลักธรรมโดยอ้อม คือกุศลกรรมบถ ๑๐เป็นปากทางแห่งการสร้างบุญกุศล บุญกิริยาวัตถุ๑๐ เป็นวิธีการสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้น ซึ่งจะเกื้อหนุนการทำบุญในอดีตที่ส่งผลมาให้ในปัจจุบัน และการทำบุญในปัจจุบันอันจะส่งผลไปในอนาคต

ทัศนะของนักวิชาการพระพุทธศาสนาในสังคมไทย ท่านได้ให้ทัศนะว่า ปุพเพกตปุญญตามีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะบุญที่ทำไว้ก่อนส่งผลให้เกิดเป็นมนุษย์ หลักธรรมที่เกี่ยวข้อง คือจักร ๕ ต้องอยู่ในประเทศที่เหมาะสม จึงจะได้คบสัตบุรุษแล้วตั้งตนไว้ชอบปุพเพกตปุญญตามีอิทธิพลต่อสังคมไทยทั้งด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านจริยธรรมเพราะสังคมไทยส่วนมากเป็นสังคมชาวพุทธที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา

คำสำคัญ : ปุพเพกตปุญญต, การทำบุญกุศล


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.