พุทธธรรมสำหรับนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพ

พระมหาธนาชัย ตนฺติปาโล

Abstract


บทคัดย่อ

นักบริหารมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีธรรมประจำใจ เพราะนักบริหารเป็นผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้สังคมเสื่อมหรือเจริญ เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ หากนักบริหารเป็นคนดีมีศีลธรรมก็ย่อมทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าและมีความสุข นอกจากนั้น การปฏิบัติตัวของนักบริหารแต่งเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วย

พระพุทธศาสนามีหลักธรรมสำหรับนำมาประยุกต์กับการพัฒนาผู้บริหารการศึกษามากมาย การนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมผู้บริหารการศึกษาให้มีบารมี เป็นที่เคารพ ศรัทธายอมรับจากประชาชนหรือลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง การนำธรรมมาประยุกต์ใช้กับการบริหารการจัดการนั้นทำให้เกิดผลดีหลายประการ ทั้งแก่ผู้บริหารเอง และเพื่อนร่วมงาน หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคน ในแง่ของผู้บริหาร หากมีธรรมประจำใจก็ย่อมจะทำให้เกิดความสุขความสบายใจ ไม่มีความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบัน ในอนาคต และในภพต่อๆ ไป ในแง่เพื่อนร่วมงานก็จะมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

คำสำคัญ : พุทธธรรม นักบริหาร 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.