คุณลักษณะของผู้สอนที่ทรงประสิทธิภาพตามแนวพุทธ

พระครูปลัด มหาเถรานุวัตร

Abstract


บทคัดย่อ

           การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดูจะเป็นความเชื่อ หลักการ และวิธีการที่ใหม่ ซึ่งทั้งครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารจะมองว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ทำความเข้าใจได้ยาก แต่ถ้าจะพิจารณาอย่างละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่าหลักความเชื่อและหลักการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีส่วนที่คล้ายคลึงกับพุทธวิธีการสอนที่พระพุทธองค์ได้ใช้สอนในสมัยพุทธกาล ดังตัวอย่างเช่นเรื่องที่ทรงพิจารณาเวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว ๔ เหล่า พระผู้มีพระภาคทรงรับคำทูลอาราธนาของพรหม และเพราะอาศัยกรุณาในหมู่สัตว์ ทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในตาน้อย มีธุลีในตามาก มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีพฤติกรรมดี มีพฤติกรรมทราม สอนให้รู้ได้ง่าย สอนให้รู้ได้ยาก บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มี บางพวกมักไม่เห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มี

            ดังนั้นผู้เขียนจึงมีความสนใจศึกษา “คุณลักษณะของผู้สอนที่ทรงประสิทธิภาพตามแนวพุทธ” เพื่อเป็นเครื่องมือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สอนให้ดียิ่งขึ้น เพราะคุณลักษณะของผู้สอนที่พึ่งประสงค์ตามแนวพุทธนั้นเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพ คุณสมบัติภายนอก ได้แก่ ความสง่างาม วาจาสุภาพ มารยาท น่าเลื่อมใส ความเป็นผู้มีสมบัติผู้ดี

คำสำคัญ : คุณลักษณะ, ผู้สอน, ประสิทธิภาพ, ตามแนวพุทธ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.