บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอย่างไร

พระครูสุจิต ธรรมสุนทร

Abstract


บทคัดย่อ

            ผู้ปกครองได้ตัดสินใจส่งลูกหลานเข้าไปเรียนในโรงเรียน แสดงว่าผู้ปกครองได้คิดดีแล้ว หรือตัดสินถูกต้องแล้ว  ว่าโรงเรียนนั้น ๆ ได้ผ่านเกณฑ์การตัดสินใจของตัวผู้ปกครองเป็นอย่างดี  วีธีการตัดสินใจด้วยการมีส่วนร่วม ด้วยการริเริ่ม  ด้วยกระบวนการเลือกทางใดทางหนึ่ง  จากหลาย ๆ ทางเลือก  การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติซึ่งมีหลายทางเป็นแนวปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่วางไว้การเลือกทางปฏิบัติทางใดทางหนึ่งนั้นหมายถึงเมื่อเลือกแล้วต้องให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  จะเป็นระดับครอบครัว   ระดับโรงเรียน   ระดับชุมชน ระดับองค์กรก็ตามต้องมีความสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การมีส่วนร่วมในการประเมินผล    เป็นวิธีหนึ่งที่ประเมินพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การที่มุ่งเน้นการประเมิน  วิสัยทัศน์ การวางแผนงาน การแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์

คำสำคัญ บทบาท,  หน้าที่, ผู้ปกครอง, โรงเรียน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.