มองประเพณีของลาวแล้วมองเข้ามาที่ประเพณีของไทย

พระครูอาทร วชิรกิจ

Abstract


บทคัดย่อ      

            ลาว เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชียงตะวันออกเฉียงใต้ เป็นชื่อของประเทศและกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมานับพันปี มีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเอง ถึงแม้ลาวจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  เพราะชนชาติลาวเป็นชนชาติที่รักความสงบสุข รักสันโดษ มีมิตรไมตรีก่อนเพื่อนบ้าน ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆของลาวล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานมาจากศรัทธาความเชื่อทางพระพุทธศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมของลาวเกือบทั้งหมดจึงเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมทั้งของลาวและของไทยต่างก็มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเช่นเดียวกัน

            ดังนั้นผู้เขียนจึงมีความสนใจศึกษา “มองประเพณีของลาวแล้วมองเข้ามาที่ประเพณีของไทย” ก็เพื่อศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศ และอนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีนั้นต่อลูกต่อหลานต่อไป

คำสำคัญ : ประเพณีของลาว ประเพณีของไทย


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.