หลักธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

พระปลัด ณรงค์ธรรม

Abstract


บทคัดย่อ

           ผู้นำในโรงเรียนที่จะนำพางานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้คือผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องมีภาวะผู้นำหรือเป็นผู้นำ ดังนั้นในสถานศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการ จัดการงาน ๔ งาน หลัก คือ  ด้านวิชาการ ด้านบริการงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานทั่วไป ต้องใช้หลักธรรมต่าง ๆ เพื่อมาพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารโรงเรียน มีหลักธรรมที่จะนำมาพัฒนาได้ มีดังต่อไปนี้ คือ หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผู้ร่วมงานให้ทำงานด้วยความเต็มใจ นำสัปปุริสธรรม ๗ มาพัฒนางานงานทั้ง ๔งาน  รวมทั้ง ใช้หลัก ทุติยปาปณิกสูตร มาพัฒนาภาวะผู้นำ ให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรอบรู้ในงาน และมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานทุกฝ่ายการบริหารจัดเป็นส่วนสำคัญในองค์กร ทำให้องค์กรนั้นดำเนินไปด้วยความเจริญรุ่งเรื่องไม่มีปัญหา และทำให้บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ขาดผู้นำที่มีภาวะผู้นำการบริหารองค์กรจำเป็นต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยหลักธรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมา

  

คำสำคัญ: หลักธรรม, การพัฒนาภาวะผู้นำ, ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.