มหาจุฬาฯ บุรพาจารย์ :

สนิท ไชยวงคต

Abstract


๘.๑ ควำมรู้เรื่องที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์และประวัติศำสตร์
พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นปูชนียวัตถุสถาน
โบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพราะสร้างขึ้นในสมัยที่เมืองนครศรีธรรมราชเป็น
อาณาจักรศรีวิชัยโบราณ ได้ซ่อมแปลงเสริมต่อมาหลายยุคหลายสมัย กระทั่งตกมาเป็นกรรมสิทธิ์
ของชาติไทยอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นหลักชัยของพุทธศาสนิกชนทางภาคใต้มาตลอดกาล ก่อนที่จะทราบ
เรื่องของพระบรมธาตุ ขอให้ศึกษาความรู้เรื่องภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ของเมืองนครศรีธรรมราช
สักเล็กน้อย


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสารพุทธจักร (การติดต่อ)