ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม The Effectiveness in Education Administration in Phrapariyattidhamma, Dhamma Division

พระครูเมตตา มงคลวิศิษฐ์

Abstract


The education administration in Phrapariyattidhamma, Dhamma Division of the Thai Sangha to be effective and successful depends on cooperation, support and understand of the members in the organization. The factors that should be improved are work quality, workload, work hour, work method and expenditure. With the improvement of these conditions, the work in Phrapariyattidhamma, Dhamma Division can fulfill the propagation of Buddhism and the Sangha affairs.

 

Keywords: Effectiveness, Education Administration,Phrapariyattidhamma, Dhamma Division


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th