การศึกษาสงฆ์ : พระปริยัติธรรมแผนกธรรม The Sangha Education: Phrapariyattidhamma, Dhamma Division

พระครูอุทัย ธรรมานุกูล

Abstract


Dhamma Division in Phrapariyattidhamma education of the Thai Sangha is treated as the heart of the Sangha education system. The education emphasizes the study of Dhamma and Vinaya in order that the monks can practice the Buddhist principles correctly and transfer their knowledge in Buddhism to people accurately.  Phrapariyattidhamma education has been treated importantly since the Buddha’s time until now.

Keywords: Education, TheSangha, Phrapariyattidhamma, Dhamma Division.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th