การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงานตามหลักพระพุทธศาสนา Building Buddhist Human Relationships in Administration

พระมหาอานนท์ ชวนาภิภู

Abstract


Human relationship is essential to every organization because human relationship is required in all work. Human relationship can be science and art to strengthen relations with love, affection, respect, cooperation, loyalty and success.  A good relationship is one of main factors which contribute to establish the better collaborative successful work. In Buddhism, the  Sangahavatthu Dhamma is the principle in building a good relationship.  A good executive should take all measures to create a good relationship for the advantages of organization.  The work will go smoothly and efficiently with collaboration of the organization members.

Keywords:  Human relations, Administration, Buddhist principles.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th