พุทธศาสตร์: วิทยาศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา Buddhist Studies: The science of Buddhism

พระครูภาวนา วิริยานุโยค วิ.

Abstract


There are 2 fields of knowledge or wisdom in the world: Buddhism and Science. Both are different but can be integrated.

Knowledge in Buddhism occurs from many sources, such as 3 wisdoms, 8 Vijja and the Noble Eightfold Path. The opposite side of knowledge is ignorance. Ignorance is an arising cause in Paticcasamuppada. That is used in the worldly science as the process of all living beings. The ignorance is the falling cause is used in Buddhism. Both sciences are different but share similarity, that is, the knowledge in the worldly science creates scientific wisdom called research methodology consisting of 4 main principles; problems or suffering in Buddhism, causes of problems or the cause of suffering, problem solving method or the way leading to the cessation of suffering and result of problem solving or the cessation of suffering.

This agreement leads to the new body of called Buddhavidya or Science of Buddhism with 2 meanings; using science research methodology to search for knowledge in Buddhism called Dhamma method and using the Buddhist principles as the criteria in creating knowledge called Buddhist method.

Keywords:  Science, knowledge, ignorance, Science of Buddhism, Buddhavidya, Dhammavidya


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th