แนวคิดแรงจูงใจตามหลักพระพุทธศาสนา Motivation Concept in Buddhism

กนกรัตน์สิริ ทวีสุข

Abstract


There are 2 types of motivation in Buddhism: positive motivation consisting Chanda or the will to do that should be encouraged to happen and negative motivation consisting of 3 Cravings: 1) Craving for sensual pleasure, 2) Craving for existence,  and 3) Craving for non-existence, that should be reduced and eradicated.  On the other hand, craving can be used as a powerful motivation to push our mind for the higher achievement, but it must be applied with the wholesome principles; the Noble Eightfold Path, Patisambhida, Dasabalañana and Kalyanamitta. 

Keywords: concept, motivation, chanda (will), tanha (craving).


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th