การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร The Development of Teacher Training Curriculum to Develop Life Skills of the Primary School Students of the Primary Schools under the Bangkok Metropolitan

วีรภัทร ไม้ไหว

Abstract


การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 2) ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยออกแบบเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง  ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากรอบแนวคิดของหลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 2 สร้างหลักสูตรฝึกอบรมและเครื่องมือวิจัยประกอบในการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม และขั้นตอนที่ 4 ประเมินประสิทธิผลและปรับปรุง โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบศึกษาเอกสาร และแบบสอบถาม คือ ผู้บริหาร รองผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนและหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวนโรงเรียน 205 โรงเรียน และทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 30 คน จากโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดโรงเรียนกรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบที่สำคัญทั้งหมด 5 ส่วนคือ 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) เนื้อหาสาระหลักสูตร ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วย ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมสังคมกรุงเทพมหานคร  (2) วิเคราะห์ และตัดสินใจ แก้ปัญหาชีวิตได้ (3) รู้จักการดำเนินชีวิตในกรุงเทพมหานคร  (4) สร้างความแข็งแกร่ง และ(5) มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง และสังคม  4) กิจกรรมการฝึกอบรม และ 5) สื่อประกอบการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นให้ครูที่เข้าอบรมนำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนไปใช้กับนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ส่วนผลการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครนั้น พบว่า ครูผู้สอนที่รับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ  หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม ด้านความรู้และประสบการณ์ในการจัดการฝึกอบรม ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดต่อหลักสูตรการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน และสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ระดับมากที่สุด


Keywords


Administration,Training program, Life skills

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th