การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย An Analysis the process of Budget Management of Mahachulalongkornrajavidyalaya University

สรายุทธ อุดม, พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, สำราญ ทองแพง

Abstract


การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลัก 7 Hurdles ๓) เพื่อวิเคราะห์ความสมดุลของการบริหารจัดการงบประมาณกับการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลการวิจัย พบว่า

๑. รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการงบประมาณภายใต้การบริหารงบประมาณ ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) งบประมาณรายได้ ๒) งบประมาณรายจ่าย

๒. วิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลัก ๗ Hurdles ความคิดเห็นของของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ-การเงิน สรุปทุกด้านโดยภาพรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทุกด้าน

๓. วิเคราะห์ความสมดุลของการบริหารจัดการงบประมาณกับการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แก่ ด้านผลิตบัณฑิต ส่งเสริมนวลักษณ์นิสิต ๙ ประการ ด้านวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก และพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้น

๔. ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า แผนมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยน้อย มีการจัดทำบัญชีต้นทุนมีความถูกต้องน้อย การปรับระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดไปสู่ระบบเกณฑ์คงค้างยังขาดความชัดเจน  


Keywords


Management Process, Budget, Mahachulalongkorn rajavidyalaya University.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th