การพัฒนาความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์รายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ด้วยแนวคิด Synectics Instructional Model ร่วมกับเทคนิคการใช้ภาพการ์ตูน The Development of Thai Creative Writing Ability in Grade 5 Students using

สุคนธรัตน์ สร้องทองดี, ชญาดา ทับภูมี

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยแนวคิด Synectics Instructional Model ร่วมกับเทคนิคการใช้ภาพการ์ตูน และ 2) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน  รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนน้ำพอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย คือ หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบตามขั้นตอนของนวัตกรรม Synectics Instructional Model ร่วมกับเทคนิคการใช้ภาพการ์ตูน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมินผลงานนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู  และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียน ด้วยแนวคิดและเทคนิคดังกล่าวที่ได้จากการประเมินผลงานของนักเรียนทั้ง 3 วงจร พบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด Synectics Instructional Model ร่วมกับเทคนิคการใช้ภาพการ์ตูนส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์สูงขึ้นได้จริง 2) ผลการศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ พบว่า อยู่ในระดับดีมาก และอยู่ในระดับดี 


Keywords


การเขียนเชิงสร้างสรรค์, การเขียนเรื่องตามจินตนาการ, รูปแบบซินเนกติกส์, ภาพการ์ตูน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th