ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญกำลังใจในการทำงานของครูในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา The Relationship Between Leadership of School Administrators and Teachers’s Morale of Work in Primary School

ประพัสศร ตรีวีร์, สุวรรณา โชติสุกานต์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญกำลังใจในการทำงานของครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ตามแนวคิดของกริฟฟิทส์ และแนวคิดของเบนท์เลย์และแรมเพล จำแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  จำนวน 341 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเลือกตอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบ (F-test) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเข้าสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการมีความคิดริเริ่ม และด้านการให้ความช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญกำลังใจในการทำงานของครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การสนับสนุนการศึกษาของชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างครู และปริมาณงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

4. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตาม ขนาดของโรงเรียน พบว่า ครูที่ทำงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความเห็นต่อพฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ผลการเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการทำงานของครู ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จำแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ประสบการณ์ทำงานที่แตกต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความพอใจในหน้าที่การงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. ผลการเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการทำงานของครู จำแนกตาม ขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า ระดับขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกันมีความเห็นต่อขวัญกำลังใจในการทำงานของครู โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหาร ด้านความพอใจในหน้าที่การงาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างครู แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญกำลังใจในการทำงานของครูระดับประถมศึกษา พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


Keywords


พฤติกรรมความเป็นผู้นำ, ขวัญกำลังใจ,การทำงานของครู.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th