แนวทางการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ Management Information System for Internal Quality Assurance Under the Jurisdiction of the Office of Ayutthaya Primary Education

อรอุมา ขันธพาลี, นริสานันท์ เดชสุระ, สุวนิตย์ รุ่งราตรี

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีการวิจัย ๒ ขั้น คือ ขั้นที่ ๑ สร้างแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ คน โดยใช้วิธีการสุ่มที่ไม่คำนึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม ด้วยการเลือกแบบเจาะจง ขั้นที่ ๒ ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๓๐ คน โดยใช้วิธีการสุ่มที่ไม่คำนึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม ด้วยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ๑) แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ที่สร้างขึ้นโดยมีความตรงตามเนื้อหา โครงสร้าง และหลักวิชาการ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ๕ ด้าน ๗๕ รายการปฏิบัติ ได้แก่ ๑) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย ๒๑ รายการปฏิบัติ ๒) ด้านการตรวจสอบข้อมูล ประกอบด้วย ๑๓ รายการปฏิบัติ ๓) ด้านการประมวลผลข้อมูล ประกอบด้วย ๑๓ รายการปฏิบัติ  ๔) ด้านการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ประกอบด้วย ๑๖ รายการปฏิบัติ และ ๕) ด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  ประกอบด้วย ๑๒ รายการปฏิบัติ


Keywords


การจัดระบบสารสนเทศ, การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th