การนำเสนอกระบวนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ Presentation of the Process of Mobilizing Educational Resources of Small Schools Under the Jurisdiction of the Office of Ayutthaya Prim

อารีรัตน์ สวนหลวง, นริสานันท์ เดชสุระ, ปฤษณา ชนะวรรษ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกระบวนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ มีการวิจัย ๒ ขั้น คือ ขั้นที่ ๑ กระบวนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ คน โดยใช้วิธีการสุ่มที่ไม่คำนึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม ด้วยการเลือกแบบเจาะจง ขั้นที่ ๒ ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกระบวนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๓๐ คน โดยใช้วิธีการสุ่มที่ไม่คำนึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม ด้วยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( )

ผลการวิจัยพบว่า ๑) การนำเสนอกระบวนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒  ที่สร้างขึ้นโดยมีความตรงตามเนื้อหา โครงสร้าง และหลักวิชาการ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ๖ ด้าน ๗๐ รายการปฏิบัติ ได้แก่ ๑) ขั้นตอนศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย ๘ รายการปฏิบัติ ๒) ขั้นตอนวิเคราะห์ทางเลือกการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย ๑๑ รายการปฏิบัติ ๓) ขั้นตอนจัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย ๑๔ รายการปฏิบัติ ๔) ขั้นตอนดำเนินงานตามแผน ๑๖ รายการปฏิบัติ และ ๕) ขั้นตอนติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินกระบวนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กประกอบด้วย ๘ รายการปฏิบัติ ๖) ขั้นตอนสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ๑๓ รายการปฏิบัติ


Keywords


การนำเสนอกระบวนการ, กระบวนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th