การศึกษาอัตลักษณ์งานสถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถานเพื่อส่งเสริมเส้นทางการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษากรุงเทพมหานครเขตบางเขน

อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์, พัฑรา สืบศิริ, มณฑล จันทร์แจ่มใส, บัญชา บูรณสิงห์

Abstract


การศึกษาเรื่องอัตลักษณ์งานสถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถานเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษากรุงเทพมหานครเขตบางเขน มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ ๑) เพื่อรวบรวมงานสถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถานในการใช้เป็นฐานข้อมูลของท้องถิ่น ๒) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถานเพื่อเป็นฐานในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ ๓) เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการพื้นที่ต่างๆ ต่อไป ผลการวิจัยพบว่าศักยภาพของพื้นที่เขตบางเขนมีองค์ประกอบทางด้านศักยภาพในการดึงดูดด้านการท่องเที่ยวทั้งส่วนที่เป็นอัตลักษณ์ของอาคารศาสนสถาน เส้นทางการคมนาคม ตลอดจนมีกิจกรรมหลายหลายในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ โดยได้ทำข้อเสนอรูปแบบการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบริเวณพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาใช้ได้ต่อไป


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th