การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธด้วยพุทธวิธี Buddhist Way of Life Schools Administration by Buddhist Way

ศิริชัย ฐานุตฺตโร

Abstract


โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกพุทธวิถีลงในทุกรายวิชาและทุกกิจกรรมนั้น ได้ชื่อว่า “โรงเรียนวิถีพุทธ” แต่ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่สนับสนุนกระบวนการดำเนินงานให้สัมฤทธิผลเป็นรูปธรรม และสามารถเรียกขานชื่อว่าเป็น “โรงเรียนวิถีพุทธที่แท้จริง” คือ การนำรูปแบบการบริหารองค์กรคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้ามาบูรณาการหรือประยุกต์ใช้กับงานบริหารสถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เอื้อต่อการสร้างผลผลิตตามวัฒนธรรมแสวงปัญญา เปรียบเสมือนการสร้างรากใบที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

 

     Normal system school that bring the principles of Buddhism to use or apply to student development of teach and learn by inserting Buddhist way into all subjects and all activities, called “Buddhist way of life school”. But, one important factor that supports the process of achieving concrete results, and can be called, “the true Buddhist way of life school” is the introduction of the Sangha administration model from the Buddha to integrate or apply to school administration in all aspects. In order to facilitate the creation of products of wisdom cultural, it’s like make perfect roots and leaves for producing quality results.

 


Keywords


การบริหาร, โรงเรียนวิถีพุทธ, พุทธวิธี,Administration, Buddhist Way of Life Schools, Buddhist Way.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th