ชุมชนแห่งความสุขแนวพุทธ Happiness Community by Buddhist Way

อำพล อพโล

Abstract


รูปแบบของ “ชุมชนแห่งความสุขแนวพุทธ” เป็นชุมชนที่มีสุข ทั้งจากความสุขภายนอกหรือสุขกายที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมและจากความสุขภายในหรือสุขใจที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ต่างเกื้อหนุนและมีอิทธิพลต่อกัน โดยนัยนี้ “สุขกาย” คือ สภาวะทางกายของมนุษย์ที่มีความสุขจากการมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวัย ฯลฯ ซึ่งความสุขประเภทนี้มักสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต รวมถึงความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างมนุษย์ด้วยกัน สำหรับ “สุขใจ” คือ สภาวะทางจิตใจของมนุษย์ที่มีความสุข ปราศจากความทุกข์ในจิตใจ มีความไม่ยึดมั่น ฯลฯ ซึ่งความสุขประเภทนี้มักสัมพันธ์กับอิสรภาพในระดับจิตและปัญญา และสามารถเรียนรู้และเกิดขึ้นได้เฉพาะตน แต่จำเป็นต้องอาศัยกลไกสนับสนุนจากความสุขกายบนพื้นฐานการดำรงชีวิตตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา

 

Model of the “happiness community by Buddhist way” is a happy community. Either from the external happiness or the physical well-being, and from the inner happiness or the abstract joy. Both are supporting and influencing each other. This implies “physical well being” is the physical condition of human beings who are happy from the basic factors of living adequately, healthy, etc. This type of happiness often correlates with the factors of life, including social relationships between humans. For “abstract joy” is the mental state of happiness human, no heartache, no clinging, etc. This type of happiness often correlates with freedom in mental and intellectual levels. And can learn and happen only. However, it is necessary to rely on the support mechanism of physical happiness on the basis of the middle way.

 


Keywords


ชุมชน, ความสุข, แนวพุทธ,Community, Happiness, Buddhist Way.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th