หลักการบริหารงบประมาณตามหลักพุทธธรรม The Buddhist Principle in Budget Management

สมศักดิ์ บุญปู่

Abstract


การบริหารงบประมาณนับเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานขององค์กร หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบในการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหลักการบริหารงบประมาณตามหลักพุทธธรรมนั้น ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผนการเงิน หรืองบประมาณ ขั้นตอนที่ ๒ การบริหารจัดการภายใน ขั้นตอนที่ ๓ การแสวงหาและรักษางบประมาณ ขั้นตอนที่ ๔  การบริหารงบประมาณ ขั้นตอนที่ ๕ การใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีหลักพุทธธรรม ๒ ประการที่สำคัญในการบริหารงบประมาณ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถสังสัตตนิกธรรม ๔  เป็นพุทธธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบัน และโภคาทิยะ ๕ เป็นพุทธธรรมที่ควรยึดถือเอาจากโภคทรัพย์

 

คำสำคัญ : การบริหารงบประมาณ, หลักพุทธธรรม

 

 

Budget management is a significant burden and duty in organizational and institutional management. It is necessary to set up a budget plan making carefully and efficiently in order to spend the limited budget effectively. The Buddhist principle in budget management consists of 5 steps; 1. Financial or budget plan, 2. Organizational management, 3. Budget earning and protecting, 4. Budget management, and 5. Budget spending. The Buddhist principles necessary to budget management are the principles of Temporal Welfare and the principles of Bhogadiya or possession consumption.


Keywords


การบริหารงบประมาณ, หลักพุทธรรม,budget management, Buddhist principle

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th