ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น The Satisfaction of The Students Towards Bachelor Degree of Political Science (Revised Curriculum 2554 B.E.) Mahamakut Buddh

อภิชิต เหมือยไธสง, ณฐอร เจือจันทร์, ทรงวุฒิ ศรีวิไล

Abstract


งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรคือนักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษทุกชั้นปี จำนวน ๒๐๒ รูป/คน และนำมาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยสถิติพรรณนา สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า นักศึกษาส่วนมากมีสถานภาพเป็นเป็นคฤหัสถ์ ร้อยละ ๗๖.๗๓ และร้อยละ ๒๓.๒๗ มีสถานภาพเป็นบรรพชิต ร้อยละ๖๖.๘๓ เป็นเพศชาย และเป็นเพศหญิง ร้อยละ ๓๓.๑๗   ส่วนมากร้อยละ ๕๗.๙๒ มีอายุ ๒๑ ปี ร้อยละ ๓๖.๖๓ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ร้อยละ ๒๕.๒๕ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ร้อยละ ๒๑.๒๙ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และร้อยละ ๑๖.๘๓เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๕๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรับนักศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๓) ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (  = ๓.๔๙) ด้านการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษานักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (  = ๓.๔๒)  ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (  = ๓.๔๐)  ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๕๘)

 

This study is survey research and aimed to study: 1) the satisfaction of the students towards the bachelor degree of political science (Revised Curriculum 2554 B.E.), Mahamakut Buddhist University, Isan Campus, 2) the students’ suggestion to develop political science curriculum, Mahamakut Buddhist University, Isan campus. The researchers collected the data from 202 respondents and analyzed the data by percentage, mean, and standard deviation statistics. The result was as follows: There were 202 sampling respondents. Majority percent of the respondents (76.73 percent) were laymen students, and 23.27 percent of the respondents were Buddhist monks and novices. Most of the respondents (66.83 percent) were male, and 33.17 percent of the respondents were female. A lot of the respondents (57.92 percent) were 21 years old. A lot percent of the respondents (36.63) were the second year students, 25.25 percent of the respondents were the fourth year students, 21.29 percent of the respondents were the first year students, and 16.83 percent of the respondents were the third year students. The overall satisfaction of the students towards bachelor degree of political science (revised curriculum) 2554 B.E. was at high mean level(  = 3.50). while considering in each aspect, it was found that the aspect of admission was at high mean level(  = 3.63)  , 2) the student orientation was at high mean level(  = 3.49) ,3) the aspect of student supervision, counseling, and academic was at high mean level(  = 3.42),4) the aspect of students’ ability competitiveness development for 21st  was at high mean level(  = 3.40) , and 5) the aspect of educational support equipment was at high mean level(  = 3.58).


Keywords


ความพึงพอใจ, นักศึกษา,หลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)Satisfaction, Students, Political Science(Revised Curriculum 2554 B.E.)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th