ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Factors Affecting to Self-Discipline of Students of Opportunity Expansion School in Phra Nakhon Si Ayutthaya

เบญญาภา หลวงราช

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ๓) ศึกษาแนวทางการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จำนวน ๑๒ โรงเรียน มีจำนวนกลุ่มตัวอย่าง ๓๗๒ คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน ๑๐ คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับความมีวินัยในตนเองอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ปัจจัยภายในตัวบุคคล ประกอบด้วย ความสนใจเรื่องคุณธรรมส่วนตัว ลักษณะมุ่งอนาคต ปัจจัยด้านครอบครัว ประกอบด้วย การส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง และปัจจัยด้านโรงเรียน ประกอบด้วย สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน ความสัมพันธ์กับเพื่อน และการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ตัวแปรต้นทั้ง ๖ ตัวแปร ร่วมกันส่งผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

The purposes of this research were to 1) study the level to self-discipline of students of opportunity expansion school in Phra Nakhon Si Ayutthaya. 2) study the factors affecting to self-discipline of students of opportunity expansion school in Phra Nakhon Si Ayutthaya. and 3) study the developmental approach to self-discipline of students of opportunity expansion school in Phra Nakhon Si Ayutthaya. This research is mixed methods by used the quantitative research and qualitative research. The research the samples were 372 lower secondary school students studying in the academic year 2016 in 12 schools under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2. Multi-stage random sampling method. There were 10 key informants administered with in-depth interviews. The research instruments were the questionnaire and in-depth interviews. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean ( ), standard deviation (S.D.), Pearson’s product-moment correlation coefficient, multiple regression analysis (stepwise) and content analysis. The results of the study revealed as follows. The self-discipline of students of opportunity expansion school in Phra Nakhon Si Ayutthaya was in the high level. The factors affecting to self-discipline of students of opportunity expansion school in Phra Nakhon Si Ayutthaya this include; The internal factors included personal attention on morality and future oriented aspect while, the family factor included support of learning from parents and the school factors were relationship among teachers and students and relationships with friends and school environment. All these six variables affected to self-discipline of students of opportunity expansion school in Phra Nakhon Si Ayutthaya at the .05 level of statistical significance.


Keywords


ความมีวินัยในตนเอง, โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,Self-Discipline, Opportunity Expansion School, Phra Nakhon Si Ayutthaya

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th