การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา Effects of Problem-Based Learning on Critical Thinking and Learning Pursuit of

สิทธิชัย สุขสมกลิ่น, อมรัตน์ สนั่นเสียง, สุภัทรา คงเรือง

Abstract


การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ระยะเวลาในการทดลองกลุ่มละ ๒๐ ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแบบประเมินคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ ใช้แผนแบบการวิจัยกึ่งทดลองสองกลุ่มสอบก่อนและหลังการทดลอง มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร

Effects of problem-based learning on critical thinking and learning pursuit of primary school students studying in the Social Study, Religion and Culture Department. A sample group consisted of students studying in Prathom 6 in the 1st semester at Nakhonluang (Phibulprasertwith) School in the academic year 2017. The experimental period covered 20 hours for each group. Research instruments were problem-based learning lesson plans, the lesson plans following the teacher’s manual of the Office of Basic Education Commission, critical thinking evaluation and learning pursuit evaluation . The Quasi Experimental research was conducted with the two groups before and after the experiment. Statistics employed to analyze the data was Multivariate Analysis of Variance. 


Keywords


การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน, คิดอย่างมีวิจารณญาณ, คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้,problem-based learning, critical thinking, learning pursuit

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th