แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี Guidelines for Risk Management of Enhancing Efficiency in School Operation under the Pathum Thani Primary Educational Se

ปนัดดา แก้วศรี, รุ่งอรุณ รังรองรัตน์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
การบริหารความเสี่ยงด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ๒) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นของการบริหารความเสี่ยงด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี และ ๓) เพื่อเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๓๑๑ คน และครูผู้สอน จำนวน ๓๔๖ คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ จำนวน ๓๑ ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๗๖ และ
แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และการวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้ PNImodified ในการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีแนวทางการบริหารตามลำดับ คือ ๑) ด้านการกำกับและควบคุมความเสี่ยง ๒) ด้านการค้นหาและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๓) ด้านการประเมินความเสี่ยง  ๔) ด้านการจัดการความเสี่ยงและระบบสารสนเทศ
และ ๕) ด้านการกำหนดนโยบายและกำหนดวัตถุประสงค์ 

 

The objectives of this research were to: 1) study current conditions and desirable conditions of risk management on enhancing efficiency in school operation under the Pathum Thani Primary Educational Service Area Office, 2) study the essential needs for risk management on enhancing efficiency in school operation under the Pathum Thani Primary Educational Service Area Office, and 3) propose risk management guidelines of enhancing efficiency in school operation under the Pathum Thani Primary Educational Service Area Office.

The sample of this research was 311 school administrators and 346 teachers, selected by simple random sampling consisting of. The research instrument included a 31-item, 5-rating scale questionnaire with the reliability at 0.976 and a semi-structured interview. Frequency, percentage, arithmetic mean and content analysis with PNI Modified were used for data analysis.

This result revealed that risk management guidelines on enhancing efficiency in school operation under the Pathum Thani Primary Educational Service Area Office were as follows: 1) monitor and control, 2) identification and analysis, 3) assessment, 4) treatment and information technology, and 5) policy and objective setting.


Keywords


การบริหารความเสี่ยง, การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ,risk management, enhancing efficiency in school operation

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th