การศึกษาผลของการจัดศูนย์การเรียนรู้แบบเน้นกิจกรรมตามแนวพหุปัญญาที่มีต่อ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาของเด็กปฐมวัย A study of Activity-Based Learning Focusing on Multiple Intelligences that Affected Math and Language Abilities of Early C

ลัดดาวัลย์ นุชนารถ, สุภัทรา คงเรือง, วริสรา จุ้นดอนกลอย

Abstract


การศึกษาผลของการจัดศูนย์การเรียนรู้แบบเน้นกิจกรรมตามแนวพหุปัญญาที่มีต่อความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เป็นเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๔ ปี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  จำนวนทั้งหมด ๕๐ คน  ๒ ศูนย์  จับฉลากแบ่งเป็น เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดฉัตรทอง(เลื่อนประชานุกูล) จำนวน ๒๕ คน เป็นกลุ่มทดลอง โดยใช้การจัดศูนย์การเรียนรู้แบบเน้นกิจกรรมตามแนวพหุปัญญา และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนรุ่งวิทยา(ประชาอุปถัมภ์) จำนวน ๒๕ คน เป็นกลุ่มควบคุม  ใช้การจัดมุมประสบการณ์ตามคู่มือครูของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ๔ สัปดาห์ๆละ ๕ วัน รวมทั้งสิ้น ๒๐ ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ๑) แผนการจัดศูนย์การเรียนรู้แบบเน้นกิจกรรมตามแนวพหุปัญญา และแผนการจัดมุมประสบการณ์การจัดมุมประสบการณ์ตามคู่มือครูของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ๒)แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษามี ใช้แผนแบบการวิจัยกึ่งทดลองสองกลุ่ม สอบก่อนและหลังการทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร 

 

A study of activity-based learning focusing on multiple intelligences that affected math  and language abilities of early childhood learners. A sample group was acquired through a multi-stage sampling. It consisted of 50 early childhood learners aged 3-4 from ๒ centers. A draw was conducted. The first group, the experiment group, consisted of 25 learners from Wat Chatthong (Luang Prachanukul) School.  The group learned from the activity-based teaching focusing on multiple intelligences.  Another group, the control group, consisted of 25 learners from Rungwitthaya (Pracha Uppatham) School. The group learned from the experience corner designed based on the teacher’s manual of the Local Administrative Development Department. The experiment period covered 4 weeks, 5 days  with a total of 20 times. Research instruments consisted of 1) plans of learning at a multiple intelligences center and plans of learning by following the teacher’s manual of the Local Administrative Development Department; 2) math test and the language test. Quasi-experimental research was employed. Pre and post experimental tests were conducted. Statistics used to analyze the data was Multivariate of Analysis of Variance (MANOVA). 


Keywords


การจัดศูนย์การเรียนรู้แบบเน้นกิจกรรมตามแนวพหุปัญญา, ความสามารถด้านคณิตศาสตร์, ความสามารถด้านภาษา, activity-based learning focusing on multiple intelligences, affected math, language abilities

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th