ทัศนคติของพระภิกษุสามเณรต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย The Study on the Attitude of Monk and Novices in Sanga Higher Education Thailand

พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาทัศนคติของพระภิกษุสามเณรต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของคณะสงฆ์ไทย  ๒) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย  ผลการวิจัยพบว่า

๑. การจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของคณะสงฆ์ไทย โดยภาพรวม ๖ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ๑) ด้านอาจารย์ผู้สอนและบุคลากร คืออาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนในรายวิชา มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ชำนาญการสอนและถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน ๒) ด้านการจัดการเรียนการสอน คือโครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชามีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมปัจจุบัน ๓) ด้านกิจกรรมนิสิต มีห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูล ๔) ด้านหลักสูตร คือเนื้อหาสอดคล้องตรงกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อพัฒนาด้านวิชาชีพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สอนเรียงตามลำดับความยากง่าย ๕) ด้านอาคารสถานที่ คือบริเวณโดยรอบร่มรื่น มีห้องคอมพิวเตอร์ให้บริการ ๖) ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการผลิตและใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ ผู้สอนมีความรู้และทักษะในการพัฒนา บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์

๒. ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๑) ด้านอาจารย์ผู้สอนและบุคลากร อาจารย์ผู้สอนควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ๒) ด้านจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนควรจัดโครงสร้างเนื้อหาแต่ละวิชาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ๓) ด้านกิจกรรมนิสิต อาจารย์ผู้สอนควรเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองตั้งแต่ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ๔) ด้านหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอนควรดัดแปลงหลักสูตรก่อนนำไปสอนเพื่อความเหมาะสมของแต่ละวิชา ๕) ด้านอาคารสถานที่ อาจารย์ผู้สอนควรมีห้องคอมพิวเตอร์พร้อมให้บริการ อาคารสถานที่มีความพร้อมใช้งาน ๖) ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ผู้สอนควรผลิตสื่อการสอนที่เป็นประโยชน์ ประหยัด กับจัดสรรงบประมาณการพัฒนา การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม

This study is of the following objectives :- 1) The  Study  on  the  Attitude  of  Monk and Novices  in  Sanga Higher  Education Thailand  2) to study the suggestions for Learning and Teaching Administration in Phrapariyattidhamma Schools, General Education Section, Group 11. From the research, it is found that :

1. the Attitude of Monks and Novices for Learning and Teaching Administration by the overall 6 images in the average and every side is in the average, their arrange from much to a little for example :-1) On the side of the teacher and the personnel, The teachers have the experience the instruction in subjective. There are instruction various techinques, there are instruction expert and pass knowledge to the students. 2) On the side of Learning and Teaching Administration, The teachers teach the modern corresponds the present situation. 3) On the side of the activities, There has the computer  which, there is an officer offers the convenience, give an advice and help in data investigation. 4) On the side of the courses,  The substance is consistent straight with the goal of the course for develop vocation side and technological progress. They teach arrange respectively from easy to difficulty. 5) On the side of place building,  The area around a building is shady, and there is computer room services. 6)  On the side of mass media and the information technology, It is the produces and uses mass media learning. They have knowledge and the skill in the development, maintain and repair the equipment. 

2. The suggestions for Learning and Teaching Administration :- 1) The teachers should encourage to support the student who has physical the development, the temper, the social and the intelligence.  2) The teachers should teach the modern corresponds present situation. 3) The teachers should emphasize to give the student ministers with oneself since, study analyse, plan, follow the plan, assess  and adjust the work accompanies with their are the group.  4) On the side of the courses.  The teacher should modify the course before induces to teach for the suitability of each subject.  5) On the side of place building. The teachers supposed to computer room fully services and they have  place building has the readiness is usable.  6)  On the side of mass media and the information technology. The teacher should produce the instructional media that advantages, the economize, with allocate the development budget, the preservation and repair the equipment


Keywords


ทัศนคติ, การจัดการศึกษา, Attitude, Education

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th