การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 The Development of Computer Assisted Instruction Thai Language Subject Category Of Words For Prathomsuksa 5 students

พีรวัฒน์ ชัยสุข, ประวิทย์ ชัยสุข

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ ๓) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบง่าย (Simple random Sampling) โดยวิธีการจับสลากจากนักเรียนโรงเรียนวัดหัวกระบือ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2560 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัย พบว่า ๑) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.74/85.50 ๒) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 85.50 ของคะแนนเต็มสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และ ๓) ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา ภาษาไทยอยู่ในระดับมาก (x =4.49,S.D.= 0.05)

 

The objectives of this research were to : 1) develop Computer Assisted Instruction Thai Language Substance Subject Category Of Words For Prathomsuksa 5 students base on the efficiency 80/80 2) Compare the learning achievement between posttest with the defined standard 80%, and 3) Study satisfaction of students toward the Computer Assisted Instruction Thai Language Substance Subject Category Of Words For Prathomsuksa 5 students. The sample used in this research used a Simple random Sampling by lottery from students in Wathuakrabue School, Bandkhuntain, Bangkok, Prathomsuksa 5 students the Semester 1 of the 2017 academic year of 30 people. The Instruments of this study were the Computer Assisted Instruction Thai Language Substance Subject Category Of Words For Prathomsuksa 5 students, an achievement test, and questionnaire of satisfaction of students towards the Computer Assisted Instruction lesson. Data were statistically analyzed by mean, standard deviation and t-test.

The research results were as follows: 1. The efficiency of the Computer Assisted Instruction is 81.74/85.50 2. The achievement of students after class average of 85.50 percentage points higher than the threshold of 80 percent full of statistical Significance at the .01 level. 3 . The student’s satisfaction with the Computer Assisted Instruction Thai Language Substance Subject Category Of Words For Prathomsuksa 5 students was at high level (x = 4.49,S.D.= 0.05)


Keywords


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ภาษาไทย, ชนิดของคำ,Computer Assisted Instruction, Thai Language, Subject Category of Words

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th