การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังความคิดในวิชาภาษาไทยที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ และเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา Effects of Learning through SQ4R and Mind Mapping in Thai Language Subject on R

วัชนันท์ เพ่งสุข, สุภัทรา คงเรือง, จริยาภรณ์ รุจิโมระ

Abstract


การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังความคิดในวิชาภาษาไทยที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มหลายขั้นตอน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน  ลุมพลีชนูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ห้องเรียน รวม ๖๐ คน แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม จับสลากห้องเรียนที่ ๑ เป็นกลุ่มควบคุมใช้การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และห้องเรียนที่ ๒ เป็นกลุ่มทดลองใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังความคิด ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ๒๐ ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ๑) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังความคิดและแผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒) แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ  ๓) แบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาไทย ใช้แผนแบบการวิจัยกึ่งทดลอง มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้งสองกลุ่มทดสอบก่อนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร

Effects of learning through SQ4R and Mind Mapping in Thai language subject on reading comprehension and attitudes of secondary school  students.  The sample group was acquired through multi-stage sampling.It consisted of 2 Matthayom 1 classrooms with a total of 60 students studying at Lumpleechanupatham School in Semester 1, Academic Year 2017.  Drawing was employed to divide the students into 2 groups- one group was a control group and they learned through   teacher  manual  office  of the basic education  commission  and the other was an experiment group and they learned through the SQ4R and mind mapping. The experiment took 20 hours.  Research instruments included 1) lesson plans that incorporated SQ4R and mind mapping through through teacher manual office of the basic education  commission; 2) a reading comprehension test and 3) an attitude test toward Thai language subject. Quasi-experimental research was employed. Pre and post experimental tests were conducted. Statistics used to analyze the data was Multivariate of Analysis of Variance (MANOVA).


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th