Vol 4, No 2 (2017)

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒

Table of Contents

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

วีรภัทร ไม้ไหว
PDF
สรายุทธ อุดม, พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, สำราญ ทองแพง
PDF
สมชาย พวงโต, พิณสุดา สิริธรังศรี
PDF
วิไลวรรณ รังสร้อย, อำไพรัตน์ อักษรพรหม, ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
PDF
พัฐณสิญ นวโลจิตรัตน์, พระมหาสหัส ฐิตสาโร, สิน งามประโคน
PDF
พระมหาสหัส ฐิตสาโร, ระวิง เรืองสังข์
PDF
สุคนธรัตน์ สร้องทองดี, ชญาดา ทับภูมี
PDF
กฤษฎา นันทเพ็ชร
PDF
สุนันท์ ถึงสุข, ศักดา สถาพรวจนา, เนติ เฉลยวาเรศ
PDF
ประพัสศร ตรีวีร์, สุวรรณา โชติสุกานต์
PDF
ราตรี รัตนโสภา, สิน งามประโคน, ระวิง เรืองสังข์
PDF
อรอุมา ขันธพาลี, นริสานันท์ เดชสุระ, สุวนิตย์ รุ่งราตรี
PDF
อาทร หาสียา, นริสานันท์ เดชสุระ, พรเทพ รู้แผน
PDF
อารีรัตน์ สวนหลวง, นริสานันท์ เดชสุระ, ปฤษณา ชนะวรรษ
PDF
อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์, พัฑรา สืบศิริ, มณฑล จันทร์แจ่มใส, บัญชา บูรณสิงห์
PDF