พระพรหมคุณาภรณ์ในทัศนะของผม

Toungpetch Somsri

Abstract


บทความเรื่อง “พระพรหมคุณาภรณ์ในทัศนะของผม” อยู่ในส่วนที่สอง : พระพุทธศาสนา ของวารสารปัญญา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เขียนโดย ศาสตราจารย์ ดร. สมภาร พรมทา ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ก่อตั้ง เจ้าของ และบรรณาธิการ วารสารปัญญา

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.