การต่อสู้ของภิกษุณีสงฆ์เถรวาท:จากศรีลังกาสู่ไทย

Maechee Kritsana Raksachom

Abstract


บทความเรื่อง “การต่อสู้ของภิกษุณีสงฆ์เถรวาท:จากศรีลังกาสู่ไทย”ตีพิมพ์ในวารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๔๘ เนื้อหามีทั้งหมดจานวน ๑๔ หน้า เป็นงานเขียนของ อาจารย์กุลวีร์ ประภาพรพิพัฒน์ ผู้เขียนสาเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา)จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี พ.ศ.๒๕๔๕

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.