Announcements

วารสารศิลปการจัดการ เป็นวารสารราย 4 เดือน รับตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในมิติด้านศิลปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลักษณะของบทความที่จะนำลงตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทรรศน์หรือบทวิจารณ์วรรณกรรม (Review Article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความที่ได้รับตีพิมพ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Doubleblind Peer Review) ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารศิลปการจัดการ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

กำหนดการเผยแพร่

ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน)           

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ปิดรับบทความ 15 มกราคม (ออนไลน์  30 เมษายน)

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ปิดรับบทความ 15 พฤษภาคม (ออนไลน์  31 สิงหาคม)

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ปิดรับบทความ 15 กันยายน (ออนไลน์  31 ธันวาคม)

No announcements have been published.