กระบวนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์บนฐานพุทธธรรมของประชาชนกรณีศึกษาหมู่บ้านสำโรงระวี ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ Peace Creation Harmony and Reconciliation on the basis Buddhism Case Study Samrongrawi village Srikaew Sub-District Siratana,

Phrakhrubideeka Pijit Dhammavjitto

Abstract


บทความเรื่อง"สันติภาพกระบวนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์บนฐานพุทธธรรม กรณีศึกษาหมู่บ้านสำโรงระวี ตำบลศรีแก้วอำเภอศรีรัตนะจังหวัด ศรีสะเกษ" มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา กระบวนการความขัดแย้งที่เกิดในสังคมในภาพรวมว่า เป็นมาอย่างไร แนวคิดการนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในสังคม ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ความขัดแย้งแบ่งได้เป็น 4 ดังนี้ ยุคแรกเริ่ม เป็นยุคระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ยุควางรากฐาน เป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุคตกผลึกความคิดและเริ่มปรับกระบวนทัศน์ เป็นยุคหลังสงครามเย็น และยุคปรับกระบวนทัศน์ เป็นยุคที่มีความต่อเนื่องจากยุคที่สาม เกี่ยวกับสันติภาพแบ่ง 3 ระยะ 1) การศึกษาสันติภาพเชิงลบ เน้นการศึกษาสงครามและความเกี่ยวเนื่องของสงคราม 2) สันติภาพถูกนำมารวมไว้กับการพัฒนา 3) ยุคการให้ความสำคัญกับการลดกำลังอาวุธ การร่วมกันสร้างสันติวัฒนธรรมมีความยุติธรรมเป็นฐาน เพื่อนำพามนุษย์ไปสู่สังคมที่มีความสันติสุข และสร้างสันติวัฒนธรรมต่อเนื่องกันไป ด้วยหลักมนุษยธรรมสากล แนวทางการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์บนฐานพุทธธรรม มีหลักธรรมอย่างน้อยสามหมวดเป็นฐาน คือ หลักสังคหวัตถุ 4 และหลักสาราณิยธรรม 6 และหลักศีล 5


Keywords


อุปัชฌายวัตร; สัทธิวิหาริกวัตร; ความสามัคคีในหมู่สงฆ์; Upajjhayavatta; Saddhiviharikavatta; Unity among Buddhist monks

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.