การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของพระสงฆ์ไทยตามแนวทางพระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนและสังคม Management Corporate Social Responsibility According to the Buddhist Monks of Thailand for Community and Society

ดวงใจ ปินตามูล

Abstract


พระสงฆ์ไทยบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ โดยอาศัยหลักการบริหารธรรมดา จึงเป็นเพียงการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับพื้นฐาน ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรม CSR ที่เกิดจากความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ หรือตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย ได้แก่ การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์ แต่ถ้าจะให้เกิดความรับผิดชอบแบบก้าวหน้าซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรม CSR ที่เกิดจากการอาสาหรือสมัครใจยินดีในการดำเนินกิจกรรม CSR นั้นด้วยตัวเอง เช่นเกิดการจัดตั้งกลุ่มพระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เป็นต้น ต้องบูรณาการกับหลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ ทาน การให้ หรือการบริจาคในสิ่งที่ควรให้แก่ผู้ยากไร้ ปิยวาจา คือ การสื่อสารในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ สิ่งที่เป็นสาระข้อเท็จจริง ประกอบด้วยเหตุผลและความจริงใจ อัตถจริยา คือการเสียสละแรงงาน แรงใจและเวลา เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบหนึ่ง และสมานัตตตา หรือการมีส่วนร่วม ขององค์กรในการดูแลสังคมอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของพระสงฆ์ไทยตามแนวทางพระพุทธศาสนา

 

Thailand Management Sangha monks guided by the principle of common CSR has become a basic level. This CSR activity caused by the need to comply with the duty legal or regulatory; Including unaffiliated welfare the public housing. It is the responsibility of progressive CSR activities which are carried out due to voluntary or volunteers willing to carry out CSR activities by itself. Such as the establishment of a group of monks developers to improve the quality of people's lives, and so on. Be integrated with the main object Sangahavatthu 4; Including a review of what should or donations to the needy, Verbal communication is seen in what is beneficial what materially facts composed of reason and sincerity, Guerin Janet was selfless labor force and the public to observe expresses its social responsibility in a form, And equality consisting in impartiality or participation the organization in social care regularly. It is the responsibility of management guidelines Thailand Buddhist monks.

Keywords


การจัดการ; ความรับผิดชอบต่อสังคม; พระสงฆ์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.