สมณศักดิ์ : ข้อดีและปัญหา The Monastic Honorary Ranks System: Benefits and Problems

Prasong Rayanasukha

Abstract


บทความงานวิจัย เรื่อง “สมณศักดิ์ : ข้อดีและปัญหา” เริ่มต้นด้วยบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ต่อไปเป็นเนื้อหาซึ่งแบ่งเป็นตอนๆ รวม 9 ตอนตามลำดับ เริ่มตั้งแต่  1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 2. ความหมายและความเป็นมาของสมณศักดิ์  3. ประเภทและลำดับชั้นของสมณศักดิ์ 4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาแต่งตั้ง 5. จุดมุ่งหมายของการมีสมณศักดิ์ 6. ความชอบธรรมของสมณศักดิ์กับการบริหารคณะสงฆ์และรัฐ 7. ข้อดีและปัญหาของการมีสมณศักดิ์ 8. แนวทางแก้ปัญหาและแนวทางปฏิบัติในเรื่องสมณศักดิ์ และ 9. สรุป


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.