รับบทความวิชาการ ด้านพระพุทธศาสนา

ลงในวารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒