Buddhadhamma and Social Works

Miss Thitiporn Sasom

Abstract


พุทธธรรมคือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ เฉพาะที่เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ พระองค์ทรงสงเคราะห์สังคมด้วยการสอนให้รู้จักอริยสัจ ๔ อันได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ทุกข์ได้แก่ปัญหาของสังคมที่รอการสงเคราะห์จากผู้มีเมตตา สมุทัยได้แก่สาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาสังคม นิโรธ คือการแก้ปัญหาสังคมได้สาเร็จ มรรคคือวิธีการแก้ปัญหา ในพุทธธรรม การแก้ปัญหาสังคมด้วยการพัฒนาชีวิตของตนเองนั้น พระพุทธเจ้าทรงเน้นให้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ส่วนการสงเคราะห์ทรงเน้นหลักพรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

Keywords


Buddhadhamma and Social Works

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.