วิเคราะห์แนวคิดทางจริยศาสตร์ของเหลาจื้อที่ปรากฏใน วรรณกรรมของโกวเล้ง

Phra Chuanchai Suddhapañño

Abstract


งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาเชิงปรัชญาว่าด้วยเรื่องแนวคิดทางจริยศาสตร์ของเหลาจื้อที่มีปรากฏในวรรณกรรมของโกวเล้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจริยศาสตร์ของเหลาจื้อในคัมภีร์เต๋า เต็ก เก็ง และเพื่อวิเคราะห์หาแนวคิดทางจริยศาสตร์ของเหลาจื้อที่ปรากฏในวรรณกรรมของโกวเล้ง โดยวิเคราะห์จากวรรณกรรมของโกวเล้ง 7 เรื่อง

จากการศึกษาวิจัยพบว่า จุดมุ่งหมายหลักของเหลาจื้อคือ การดำเนินชีวิตตามธรรมชาติมีชีวิตอย่างเรียบง่าย มีความอดทน อ่อนน้อมถ่อมตน ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ จริยศาสตร์สำคัญของเหลาจื้อในคัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง คือ 1. จื้อใจ รู้จักตัวเองให้ถูกต้อง ก็คือการรู้จักธรรมชาติของชีวิต,
2. จื้อเซ่ง ชนะตัวเองได้ ก็คือการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติของชีวิตจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาตินั้น, 3. จื้อจก มีความรู้จักพอ ไม่ทะเยอทะยาน คือมีความสันโดษ, 4. จื้ออีเต๋า มีเต๋าเป็นจุดหมายของชีวิต และทั้งหมดนี้คือชีวิตในอุดมคติของเต๋า

วรรณกรรมทั้งเจ็ดเรื่องของโกวเล้งนั้น มีตัวละครที่หลากหลาย ทุกตัวละครมีลักษณะเด่นเฉพาะ มีอิสรเสรีในการเลือกใช้ชีวิต และไม่ยอมถูกกฎเกณฑ์ของสังคมจำกัด มีคุณธรรม มีจิตใจห้าวหาญ รักความยุติธรรม ชอบสันโดษ มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ ยอมสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม
มีกิเลสตัณหาความรู้สึกเหมือนปุถุชนทั่วไป มิใช่เป็นเพียงคนในยุทธจักรเท่านั้น แต่เป็นผู้คนที่มีชีวิตดำรงอยู่ในสังคมทุกหนแห่งทั่วโลก มีแนวคิดทางจริยศาสตร์ของเหลาจื้อปรากฎในลักษณะเป็นการกระทำตามหน้าที่ แสดงออกมาในรูปแบบของการกระทำต่างๆ ในแต่ละช่วงของชีวิต จะเห็นได้อย่างเด่นชัดจากพฤติกรรมต่างๆของตัวละครเหล่านั้น  ซึ่งต่างก็มีวิถีชีวิตในรูปแบบของตน แต่ที่เหมือนกันคือมีมโนธรรมประจำใจ มีความรักเพื่อนมนุษย์ ไม่สนใจเกียรติยศ ใช่ชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่เห็นแก่ตัว ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและสังคม ไม่แสวงหาความฟุ่มเฟือยทางด้านวัตถุ ประการสำคัญที่พบจากวรรณกรรมของโกวเล้งคือ นอกเหนือจากจะเป็นเรื่องราววิชาฝีมือการต่อสู้แล้ว เรื่องราวของนักสู้เหล่านี้กลับสามารถชี้ให้เห็นถึงความคิด อุดมคติและปรัชญาของผู้เขียน สะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้แห่งชีวิตและสังคมมนุษย์ เป็นมนุษย์ที่สามารถพบเห็นได้ในสังคมแห่งความจริง มิใช่เพียงแต่เป็นตัวละครในวงบู๊ลิ้มหรือในยุทธจักรนิยายตามวรรณกรรมของโกวเล้งเท่านั้น 


Keywords


คัมภีร์เต๋า เต็ก เก็ง, เหลาจื้อ, จริยศาสตร์, วรรณกรรม, โกวเล้ง.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN : 1905-534x

บัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50200

053 -  278967, 053 - 270451 ต่อ 311

www.journalbuddhistmcu.com

   

Flag Counter  


Indexed in  Group 1  

Journal of Buddhist Studies

เริ่มนับ 10 มีนาคม 2561