ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับชาวต่างชาติของพระสงฆ์ในโครงการ MONK CHAT เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วีรยุทธ พงษ์ศิริ

Abstract


ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับชาวต่างชาติของพระสงฆ์ในโครงการ MONK CHAT เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ   (1) เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (2) เพื่อศึกษากำเนิดและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับชาวต่างชาติของพระสงฆ์ในโครงการ MONK CHAT      เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  และ(3) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับชาวต่างชาติของพระสงฆ์ในโครงการ MONK CHAT เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

         ผลการศึกษาพบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเมื่อครั้งพุทธกาลนั้น พระพุทธองค์มีวิธีสร้างความศรัทธาให้บังเกิดแก่ผู้ฟัง หรือกลุ่มเป้าหมายด้วยรูปแบบ เทคนิควิธีการที่หลากหลายตามที่มีปรากฏในพระไตรปิฎก เริ่มจากวิธีมุขปาฐะ เป็นวิธีบอกต่อๆกันด้วยปากต่อปาก ในเวลาต่อมาใช้วิธีจารึกหลักฐาน  พระธรรมคำสั่งสอนลงบนผนังถ้ำ จารึกลงบนใบลาน พิมพ์พระไตรปิฎกเป็นหนังสือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบัน

            นับแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน เชียงใหม่ดำรงความเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นเมืองแห่งศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่มาเยี่ยมชมตามวัดวาอาราม ต่างก็สงสัยใคร่รู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จึงเป็นจุดกำเนิดของโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างชาติ เป็นที่รู้จักในชื่อภาษาอังกฤษว่าโครงการ MONK CHAT (สนทนาธรรมกับพระ)

            โครงการ MONK CHAT มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาตลอดจนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย ด้วยการสนับสนุนในด้านสถานที่ บุคลากรและงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย จึงมีรูปแบบหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ 3 รูปแบบคือ  การสนทนาถามตอบ        การบรรยายและการตอบคำถาม และการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 โครงการ MONK CHAT มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) วิทยาเขตล้านนา  จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อเปิดเวทีให้พระนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะฝึกภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย และเรื่องทั่วไป ด้วยข้อจำกัดในด้านสถานที่ บุคลากรและงบประมาณ จึงทำให้มีรูปแบบหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นแบบการสนทนาถามตอบ

            ผลการดำเนินงานของโครงการ MONK CHAT ของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งได้ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกแก่ชาวต่างชาติ โดยมีผลสัมฤทธิ์การประเมินความรู้และเข้าใจในพระพุทธศาสนาของกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MONK CHAT อยู่ในระดับดีมาก (มจร. 96 % ระดับดีมาก และ มมร. 92% ระดับดีมาก) และมีชาวต่างชาติเข้าร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ 5,019 คน (แยกเป็น มจร. 3,367 คน และ มมร. 1,652 คน จากข้อมูลในปี 2559) นอกจากนี้แล้ว โครงการ MONK CHAT ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก เช่น ทำให้ประเทศชาติมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการสำหรับนักวิจัยด้านการศึกษา ได้เสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา ได้เผยแผ่หลักพุทธธรรมที่ถูกต้องแก่ชาวต่างชาติ และได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ที่ประสบปัญหาทางด้านจิตวิญญาณ เป็นต้น 


Keywords


ศึกษาวิเคราะห์; เผยแผ่พระพุทธศาสนา; ชาวต่างชาติ; พระสงฆ์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN : 1905-534x

บัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50200

053 -  278967, 053 - 270451 ต่อ 311

www.journalbuddhistmcu.com

   

Flag Counter  


Indexed in  Group 1  

Journal of Buddhist Studies

เริ่มนับ 10 มีนาคม 2561