หลักการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วสันต์ วิเชียร

Abstract


สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาหลักการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๒) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนเทศบาลตำบลหนองหอยอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จำนวน ๑๕ คน ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหอย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองหอย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลหนองหอย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) นักบริบาลชุมชน พระสงฆ์ กลุ่มผู้สูงอายุ ญาติที่ดูแลผู้สูงอายุและตัวผู้สูงอายุเองวิธีการเก็บข้อมูลคือการสำรวจพื้นที่ สังเกตสภาพชีวิตชองชุมชนการสังเกตการณ์การสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม ทั้งเจาะลึก ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมแล้วนำเสนอในรูปของการพรรณนาตามปรากฏการณ์ที่พบเห็น

ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุในตำบลหนองหอยได้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังมีจำนวนมาก และโรคเรื้อรังนี้ยังไม่แสดงอาการและส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุอีกจำนวนหนึ่งก็จัดว่าเป็นกลุ่มเสียงของโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคข้อเสื่อม โรคประสาทและสมอง โรคปอด โรคกระเพาะอาหารและโรคซึมเศร้า การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนจะเน้นการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปขั้นพื้นฐาน ในผู้สูงอายุกลุ่มที่หนึ่ง การฟื้นฟูสภาพร่างกายในผู้สูงอายุกลุ่มที่สองและการดูแลแบบประคับประคองในผู้สูงอายุกลุ่มที่สาม โดยกำหนดรูปแบบของการดูแลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันปัญหาและอุปสรรคคือ การขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ ด้านการฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ปัญหาหน่วยงานที่ทำงานแยกส่วนทำให้มีความซ้ำซ้อนของการบริการหรือการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน


Keywords


หลักการมีส่วนร่วม; การดูแลผู้สูงอายุ; ของชุมชนเทศบาลตำบลหนองหอย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN : 1905-534x

บัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50200

053 -  278967, 053 - 270451 ต่อ 311

www.journalbuddhistmcu.com

   

Flag Counter  


Indexed in  Group 1  

Journal of Buddhist Studies

เริ่มนับ 10 มีนาคม 2561